Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, Ludzas novada Izglītības iestāžu (vispārējās ,profesionālās un interešu izglītības) skolēniem tiek organizēts Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss, ko organizē Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

KONKURSA UZDEVUMI

1. Attīstīt bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarības prasmes.
2. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sniegt ieteikumus prasmju pilnveidei.
3. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un motivēt viņu darbību skatuves runas interešu pulciņos un skolu teātros.

NORISE

Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā (turpmāk – konkurss) tematiski jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām. Skatuves runas konkursam dalībnieki videoierakstā iesniedz vienu prozas vai vienu dzejas darbu.

Vairāk informācijas un nosacījumi KONKURSA NOLIKUMĀ: