Noslēdzies 30.11.2023. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanaJauniešu garantijas ietvaros

Projekta finansētājs: ESF
Status: Aktīvs
Projekta nosaukums: “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
Projekta numurs: Nr. 7.2.1.2/15/I/001, līguma Nr. 6-32/1
Projekta budžets: 27560,00 EUR
Projekta budžeta sadalījums: 100% ESF 27560,00
Projekta mērķis: Veicināt NEET mērķa grupas jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.


Galvenās aktivitātes

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

Projekta programma/SAM: Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.2. pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros (turpmāk – NEET mērķa grupa).


Īstenošanas laiks: 04.01.2023.– 31.10.2023.

Koordinators: Natālija Losāne, natalija.losane@ludzasnovads.lv

Kontaktinformācija: 29372738