Aizritējis festivāls “Šeku, reku”

Šeku, reku, krāvu , krāvu, citu šiku vietā liku.

Tepat bija, te vairs nava, virsū krita. Zemē gāza.

Atkal liku, atkal krāvu, jaunu rindu, jaunu grēdu.

Beidzot visu pievarēju, malkas čupu sakrāmēju…

Šis I.Ziedoņa dzejolis bija par pamatu 1.Ludzas novada mākslu festivālam “Šeku, reku”. Tā bija arī ar mūsu lielo kopā dejošanas festivālu “Sanāksim, sadancosim”, tikko gribam uzdejot, tā nesanāk, sākam kalt jaunus plānus- atkal nedrīkst! Un nu, “slūžas vaļā”, kad varam atkal būt kopā, sevi parādīt un uz citiem paskatīties. Šoreiz Ludzas novada Bērnu un Jauniešu centram radās doma festivāla ietvaru paplašināt. Tā 2022.gada 18.maijā Ludzas pilsētas estrādē notika 1. Ludzas novada mākslu festivals “Šeku, reku”, tajā piedalījās ap 500 dalībnieki: lieli un mazi tautas deju dejotāji, kori, folkloras kopas un popgrupas un mākslinieki: Ciblas vidusskolas folkloras kopa “Ilžeņa”, Ņukšu  kultūras nama folkloras kopa “Rīkšoveņa”, Kārsavas mazie mākslinieki no PII Taurenītis, Kārsavas vidusskolas koris “Akustika”, deju kolektīvi, deju kolektīvs “Spryguļi”,  Zilupes puses Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas mazie mākslinieki, deju kolektīvs “Zilupes zieds” no Zilupes vidusskolas, Paši mazākie dejotāji no Istras pirmsskolas izglītības iestādes,

Mērdzenes pamatskolu pārstāvēja deju kolektīvs “Avotiņš” ,Pušmucovas pamatskolas bija deju kolektīvs “Mazā Māra” un folkloras kopa “Olūteņi”, deju kolektīvs “Atvasītes” un folkloras kopas “Žibuļeits”  no Ludzas Mūzikas pamatskolas , Ludzas pilsētas vidusskolas deju kolektīvs “Žiks”.

      Priecīgi par mākslinieku darbiem, kas bija iesūtīti no J.Soikāna Ludzas Mākslas skolas, Nautrēnu  vidusskolas,Ludzas 2. vidusskolas , Zilupes PII, Blontu PII un Ludzas PII ”Rūķītis” un Ludzas novada BJC pārstāvēja deju kolektīvi “Žeperi” un ”Žiks”, popgrupas “Cielaviņa” un “Spicītes” un arī lieli un mazi mākslinieki.

Par ieguldīto darbu radošu un godprātīgu darbu kolektīvu vadītāji saņēma pateicības un piemiņas veltes :Dzintra Toporkova, Dace Tihovska, Agnese Medne, Anita Šarkovska, Eleita Romanovska, Evita Podoleca, Ilona Poikāne, Ināra Dovgiallo,Inese Mikaskina, Inga Rimša, Ļuba Šantare, Ligita Žukovska, Lolita Greitāne, Sarmīte Stapule,, Tatjana Meškovska, Valentīna Kirsanova, Inga Volaja, Irīna Martjukova, Anita Lukača, Iveta Ladusāne, Sandra Vorksale, Inta Terentjeva, Inta Strode,Ilze Loce, Anita Gromova, Ruta Zviedre, Valentīna  Lipska, Anna Lipste

Par jautrību uz skatuves un skatītāju aktivitātēm rūpējās lieliskais Karlsons (Elvīra Rimicāne).

 Bērniem festivāla laikā bija iespēja ne tikai uzstāties uz lielās Ludzas pilsētas estrādes, bet arī  brīvajos brīžos baudīt āra spēles (nodrošināja apvienība ”Mazais stiprinieks”) , uz estrādes vērot mazo un lielo mākslinieku iesūtīto darbu izstādi, arī pašiem uzzīmēt pavasari. Visiem bija milzīgs prieks par skaisto, saulaino laiku, laikam, visu vadītāju labās domas lika saulītei sasildīt katru, kas bija šai festivālā. Pasākuma noslēgumā visus pārsteidza laimes lācis, kas visiem novēlēja veselību un laimi un priecīgu noskaņojumu!

Festivālu finansiāli atbalstīja Ludzas novada pašvaldība, organizēja Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.

 Liels paldies visiem kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu, lai bērniem būtu iespēja baudīt svētkus!

Ludzas novada mākslu festivāla “Šeku,reku’’ autore S.Stapule